gryb@net-mail.pl (81) 852 94 03
Dzisiaj jest : 17, lipiec, 2024

Zapytanie ofertowe

01.02.2022

Data                    

  Gospodarstwo Rybackie “SAMOKLĘSKI” Sp. o o.o.,  Samoklęski Kolonia Druga 4,           21-132 Kamionka                               tel. 81 8529403, 604531580, 608025737 gryb@net-mail.pl

Dane identyfikacyjne zamawiającego

     

                                                                                                                               Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

  Wykonanie robót budowlanych.  

Opis przedmiotu zamówienia

                Zapytanie dotyczy wykonania następujących robót budowlanych – wymiana pokrycia części dachu oraz ściany szczytowej na budynku gospodarczym w miejscowości Samoklęski Kolonia Druga. Na stronie internetowej gospodarstwa (www.samokleski.pl) w linku do pobrania znajduje się przedmiar robót z uszczegółowieniem zakresu prac, przedmiar ten stanowi też załącznik do niniejszego zapytania w formie papierowej:   Roboty rozbiórkowe Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia ściany szczytowej

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium   Waga
1. Najniższa cena 100 %
2.    
3.    
   

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty : 22.02.2022  

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Ofertę należy złożyć w: Gospodarstwo Rybackie “SAMOKLĘSKI” Sp. o o.o.,  Samoklęski Kolonia Druga 4,           21-132 Kamionka      gryb@net-mail.pl ; 81 852 94 03                       

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • wartość oferty netto/brutto.

Istnieje możliwość podziału zamówienia na części i składanie ofert tylko na wybrane elementy składowe opisu zamówienia – branże.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Złożona oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:                                  

 – jeśli jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego                             

 – jeśli zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu  ofertowym                                                                                                                      

 – jeśli zostanie złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z zamawiającym                                                                                                                       – jeśli zostanie złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym                                                                                                                                                                 (czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)